Egyesületi alapszabály

| Nyomtatás |

Egyesület Alapszabály Egységes Szerkezetben

A KISGYALÁNÉRT Egyesület 2008. április 25. napján megtartott közgyűlése az egyesületi alapszabályát a következőkben állapítja meg:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

Az Egyesület neve: KISGYALÁNÉRT Egyesület

Székhelye: 7279 Kisgyalán. Szabadság tér 15.

Működése kiterjed az ország egész területére.

Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

AZ EGYESÜLET CÉLJA

2.

2.1. Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az egyesület jogi személy.

2.2. Az Egyesület célja: Az Egyesület mint nevében is jelzi elsősorban Kisgyalán község kulturális, szellemi tevékenységének fellendítése, a szabadidő eltöltési lehetőségeknek kibővítése, a falu lakóinak hasznos szabadidő-tevékenységének előmozdítása, a falu asszonykórusa, nőegylete más csoportok, szakkörök tevékenységének segítése, a környezetvédelemhez és környezetszépítéshez való segítségnyújtás ill. részvétel.

E cél érdekében felvállalja, hogy segít a falu lakosainak a szabadidő megszervezésében, oktatási és kulturális programok szervezésében, előadások szervezésében, az asszonykórus, nőegylet fellépéseinek, utaztatásának szervezésében, a fellépő ruhák előállításában való segítségnyújtásban, valamint bármely olyan csoport (pl. ifjúsági klub) tevékenységének segítésében, amely a közösségi életet fejleszti, a településen élők közérzetét javítja. Lehetőségeihez mérten minden korosztály számára elérhetővé teszi az egészséges életmóddal, a betegségek megelőzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Támogat minden olyan elképzelést és tevékenységet, mely Kisgyalán község gazdasági, társadalmi és kulturális előre lépését szolgálja.

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

3.

3.1. Az egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, és a tagdíj megfizetésére.

3.2. Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

A pártoló tagság megszűnik a pártoló tag halálával, lemondással, vagy kizárással. A kizárásra a rendes tagra vonatkozó szabályok az irányadók, melyeket a 6. pont tartalmaz. A pártoló tag a pártoló tagságáról az elnökséghez eljuttatott írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

4.

Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással, a tagdíj befizetésének elmulasztásával, amennyiben a tag az elnök által tértivevényes levélben vagy írásban – az átvételt igazolható módon- közölt felszólítás ellenére, mely írásbeli a tagdíjat a határidő lejárta után 3 hónapig nem fizeti be. A tagdíj nemfizetése miatt a megszüntető határozatot az elnökség hozza. A határozatot az érintett taggal tértivevényes levél útján köteles közölni, melynek tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségeket, miszerint a határozat ellen a közlést követő 15 napon belül a közgyűléshez írásban benyújtott fellebbezéssel élhet. A tag tagsági viszonya a megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.

5.

A kilépést írásban kell közölni az egyesület valamelyik tisztségviselőjével.

6.

A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. A kizárás tárgyában az elnökség első fokon, míg másodfokon a közgyűlés jár el. Az I. fokú és a II. fokú határozatot is az érintett taggal tértivevényes levél útján köteles közölni az elnökség, illetve a közgyűlés, melynek tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségeket, miszerint az I. fokú határozat ellen a közgyűlést követő 15 napon belül a közgyűléshez írásban benyújtott fellebbezéssel élhet, míg a II. fokú határozat ellen a kézhezvételt követő 30 napon belül bírósági felülvizsgálatot kérhet. A tag tagsági viszonya a megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. A kizárási eljárás kezdeményezésére minden tag jogosult. A kizárási eljárást a tudomására jutástól számított 15 napon belül jelentheti be a tag, a másik tag illetve pártoló tag ellen olyan esetben, mely magatartásával a tag vagy pártoló tag az egyesület érdekeit súlyosan sérti, illetve az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.

Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdéséről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.

Az Egyesület pártoló tagja jogosult az egyesület közgyűlésein részt venni, ott javaslattételi és felszólalási joga van, azonban szavazati joga nincsen. Jogosult az Egyesület rendezvényein ingyenesen részt venni. Köteles az Egyesület jó hírnevét fenntartani és magatartásával azt nem rontani.

8.

Az egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni minden év január 31. napjáig előre esedékesen, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

AZ EGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK

9.

9.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike szükségesnek tartja.

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 % + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, melyre a tagokat az eredeti meghívóban figyelmeztetni kell. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. A megismételt közgyűlés a 2/3-os szótöbbséghez kötött kérdésekről nem dönthet, ha egyébként - a főszabály szerint – nem lenne határozatképes. A megismételt közgyűlést szintén az elnökség hívja össze tértivevényes levélben küldött meghívóval. A rendkívüli közgyűlést a beérkezett kérelemtől számított 30 napon belül kell összehívni, az összehívására a rendes közgyűlés összehívásának szabályai az irányadók.

9.2. A közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása, és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának kimondása. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

9.3. a közgyűlés 3 tagú ellenőrző bizottságot választ, valamint ezen ellenőrző bizottság elnökét is megválasztja, egyszerű szótöbbséggel.

9.4. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel pénztárost is választ.

10.

10.1. Az Egyesület képviselő szervei:

Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által választott 3 főből álló Elnökség látja el.

A közgyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) 5 évre választja. A közgyűlés Horváth Zoltánt (Kisgyalán, Petőfi u. 5.) elnöknek, Major Károlynét (Kisgyalán, Kossuth u. 1.) elnökhelyettesnek (megbízatásuk 2009. január 12.-én jár le.), Rácz Rolandot (Kisgyalán Dózsa u. 3). - megbízatása 2013. április 25.- elnökségi tagnak, Ellenőrző bizottság elnökének Bodó Kornélt (Kisgyalán, Árpád u. 2.), ellenőrző bizottsági tagoknak Széles Gézánét (Kisgyalán, Kossuth u. 34.), akik megbízatásának lejárata 2009 január 12. és Deres Károlyt (Kisgyalán, Árpád u. 6.), megbízatásának lejárata 2011. október 10., Süle Zoltánnét (Kisgyalán, Kossuth u. 9.) pénztárosnak megválasztotta, megbízatása 2009 január 12.-én jár le.

Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni, a pénzügyi beszámolót az ellenőrző bizottságnak előzetes véleményezésre meg kell küldeni a közgyűlés napja előtt 15 nappal.

Az elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni.

Az elnökség mindhárom három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez

Képest – de legalább évente négyszer – tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

10.2. Az Elnök jogai és kötelességei:

- a közgyűlést bármikor összehívhatja

- a kiadások számláit ellenőrzi tagság pénzéről a kezelőket elszámoltathatja

- megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez

- harmadik személyekkel való szerződéskötések megkötése

- a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie

- a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell,

- az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentumok ellenőrzése.

10.3. Az elnökhelyettes jogai és kötelezettségei:

- az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,

- az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéséről a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

10.4. a pénztáros jogai és kötelezettségei.

- az Egyesület pénzállományának kezelése

- a számlák kezelése és nyilvántartása

- a pénztárkönyv vezetése

- mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök és az ellenorző bizottság elnökének értesítése,

- a számlák hitelességének ellenőrzése.

10.5. Az ellenőrző bizottság jogai és kötelezettségei:

- a pénztáros jelentése alapján az esetleges felmerülő ügy kivizsgálása, arról döntés.

- az elnökség beszámolójának előzetes véleményezése és ezen véleményezés közgyűlés elé terjesztése,

- az ellenőrző bizottság üléseiről jegyzőkönyv vezetése kötelező, melyet mindegyik tagnak alá kell írni.

- az ellenőrző bizottság határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van.

- Az ellenőrző bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

10.6. Ellenőrző bizottság elnökének jogai és kötelezettségei

- az ellenőrző bizottság összehívása szükség esetén, ez a napirendi pont megjelölésével történik és az ülés előtt 8 nappal, kell a tagot értesíteni.

11.

Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.

A közgyűlés levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzés a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.

Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

12.

Az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a pénztáros kezeli.

Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

13.

Az Egyesület képviseletére az elnök, az elnökhelyettes és a pénztáros jogosultak oly módon hogy az Egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt hármójuk közül ketten közösen tehetnek. A képviselők közül ketten rendelkeznek együttesen az egyesület számlája felett is.

A közgyűlés által 5 évre megválasztott képviselők neve: Horváth Zoltán (elnök), Széles Zoltánné (elnökhelyettes), Süle Zoltánné (pénztáros)

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

14.

14.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona osztatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban – fenntartási – ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járulékok és adók megfizetésére használja fel.

14.2. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.

14.3. Az egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít, melyet az ellenőrző bizottság ellenőriz.

14.4. Az Egyesület céljánál megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elsegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

15.

Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre

16.

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon,

É s a továbbiakban sem fog.

17.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesületekről szóló 1989 évi II. tv. Rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

Ezt az alapszabályt az Egyesület 2008 április 25. napján összehívott közgyűlésen módosította, és fogadta el.

Kisgyalán 2008 április 25.

Egyesület elnöke